Användarvillkor
// Kategori: Användarvillkor
Användarvillkoren är uppdaterade 2009-03-02. Här kan du ta del av de nya Användarvillkoren. De gamla användarvillkoren finns kvar nedan som referens.


ANVÄNDARVILLKOR


1. Godkännande av Användarvillkoren

1.1 Företaget Blogg Esse AB (nedan "Blogg Esse") tillhandahåller tjänster avseende skapande och upprätthållande av s k bloggar (nedan "Blogg-tjänsterna").

1.2 För att använda Dig av Blogg-tjänsterna måste Du vid ansökan om medlemskap hos Blogg Esse för skapande av ett bloggkonto acceptera dessa användarvillkor ("Användarvillkoren"). Villkoren anses godkända när Du, i samband med att Du ansöker om medlemskap för att starta Ditt bloggkonto, har klickat på ikonen "Jag har läst användarvillkoren och vill bli medlem".

1.3 Observera att Du måste vara minst 15 år för att ansöka om medlemskap och använda Blogg-tjänsterna samt att Du som är under 18 år måste ha målsmans tillstånd.


2. Medlemsnivåer

2.1 Blogg Esse tillhandahåller Blogg-tjänsterna i två medlemsnivåer:
 • Bas
 • Pro

2.2 Medlemskapet berättigar till en underdomän för ett bloggkonto, serverutrymme samt tillgång till bloggverktyg hos Blogg Esse. Medlemskapet jämte tillhörande underdomän och bloggkonto är personligt och kan inte överlåtas. Det är förbjudet att utnyttja annan medlems användaruppgifter eller annan medlems bloggkonto. Medlem ansvarar för att förvara lösenord till bloggkonto på säkert sätt i syfte att undvika obehörig åtkomst av bloggkonto. För det fall obehörig åtkomst till bloggkonto eller obehörig användning av användaruppgifter upptäcks, skall anmälan härom omedelbart göras till Blogg Esse. Medlem ansvarar vidare för att ange en fungerande email-adress samt i övrigt korrekta användaruppgifter och att hålla dessa uppdaterade.

2.3 Varje bloggkonto - oavsett medlemsnivå - har ett standardiserat utrymme för annonser ("Annonsutrymme"). Detta annonsutrymme utgörs av utrymmet mellan det senaste och det näst senaste inlägget i startsida, index-, arkiv- och kategorisidor, utrymmet mellan inlägg och dess kommentarer samt i RSS-flödet på bloggen.

2.4 Medlemsnivå Bas är kostnadsfri. Medlemmen är skyldig att utan ersättning upplåta det standardiserade Annonsutrymmet till Blogg Esse för annonsering enligt Blogg Esses önskemål. Annonsernas innehåll får dock inte strida mot Användarvillkoren. Medlemmen får inte utan Blogg Esses tillstånd publicera annonser i det standardiserade Annonsutrymmet. Det är tillåtet att publicera annonser på övriga platser i bloggen så länge annonsernas innehåll inte strider mot dessa Användarvillkor.

2.5 Kostnaden för medlemsnivå Pro uppgår till 59 kr per månad (inklusive mervärdesskatt). Medlemmen är inte skyldig att upplåta Annonsutrymmet till Blogg Esse. Medlemmen kan fritt utnyttja Annonsutrymmet eller annan del av bloggen för annonsering under förutsättning att annonsernas innehåll inte strider mot dessa Användarvillkor.

2.6 Betalning avseende medlemsnivå Pro erläggas mot faktura till Blogg Esse genom inbetalning till Blogg Esses bankgirokonto senast vid avgivet förfallodatum.

2.7 För ytterligare beskrivning över vilka Tjänster som ingår under respektive medlemsnivå samt frågor om tjänsten, vänligen se info.blogg.se.


3. Ansvar för Publicerat Material

3.1 Medlem ansvarar själv för de inlägg som medlemmen publicerar på sin blogg. Medlemmen ansvarar även för innehållet i de kommentarer som besökare lämnar på medlemmens blogg. Såväl medlemmens egna inlägg som besökares kommentarer anses utgöra publicerat material ("Publicerat Material").

3.2 Blogg Esse förhandsgranskar inte Publicerat Material och kan inte göras ansvarigt för innehållet i Publicerat Material.

3.3 Publicerat Material får inte:
 • kränka, hota eller förtala andra personer eller utgöra intrång i andra människors privatliv
 • uppmana till eller utgöra brottslig handling
 • utgöra olaga våldsskildring, pornografi eller hets mot folkgrupp
 • innebära spridning av datavirus, skadliga koder eller s k spam
 • innehålla förfrågningar om eller distribution av piratkopior, försäljning av stöldgods, erbjudanden eller gåvor för sexuella tjänster, pyramidspel eller liknande
 • utgöra otillbörlig marknadsföring eller annars stå i strid mot Marknadsföringslagen
 • strida mot tystnadsplikt, eller
 • strida mot upphovsrättsliga regler

3.4 Publicerat Material skall även i övrigt vara förenligt med god sed och får inte vara av stötande, våldsam, hotfull, kränkande eller obscen natur.

3.5 Allt Publicerat Material skall vara på svenska, engelska eller något av de nordiska språken.

3.6 Blogg Esse har rätt att i efterhand granska allt Publicerat Material, och har rätt att i efterhand ta bort sådant Publicerat Material som strider mot Användarvillkoren. Enligt lagen (1998:12) om ansvar för elektroniska anslagstavlor (BBS-lagen) har Blogg Esse en skyldighet att ta bort sådant Publicerat Material vars innehåll uppenbart utgör uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografibrott eller olaga våldsskildring eller sådant material genom vilket medlemmen gör sig skyldig till intrång i upphovsrätt. För det fall Blogg Esse misstänker att medlem genom publicerat material begår brottslig handling, kommer Blogg Esse att göra en polisanmälan.

3.7 Om Publicerat Material skulle leda till att skadeståndskyldighet gentemot tredje man på grund av sitt innehåll eller annars, är medlem skyldig att hålla Blogg Esse och samarbetspartners till Blogg Esse skadeslösa.

3.8 Bloggkontot får ej användas i annat syfte än att uppdatera och underhålla en aktiv blogg. Det är t.ex inte tillåtet att använda bloggtjänsten endast som lagringsplats för bilder eller videor. Det är ej heller tillåtet att manipulera annonsutrymme eller att skapa konstgjord trafik till bloggen.


4. Uppsägning av medlemskap

4.1 Medlem kan när som helst säga upp sitt medlemskap hos Blogg Esse. Medlemskapet avslutas genom funktionen "Avsluta konto" på medlemmens bloggkonto. Ett avslutat konto och dess bloggadress kan inte återanvändas förrän tidigast sex (6) månader efter att bloggkontot har avslutats.

4.2. Blogg Esse har rätt att säga upp en medlems medlemskap till omedelbart upphörande om Basmedlem enligt Basnivå inte upplåter annonsutrymme i enlighet med punkten 2.4, om Promedlem inte erlägger betalning i enlighet med vad som anges under punkten 2.5 och 2.6 ovan, om Publicerat Material eller av medlemmen valda annonser på medlemmens bloggkonto strider mot vad som anges under punkten 3 ovan eller om medlemmen i övrigt bryter mot något väsentligt villkor i dessa Användarvillkor. Vid uppsägning enligt denna punkt 4.2 återbetalas inte redan inbetald avgift avseende Promedlemskap.


5. Ansvarsbegränsning

5.1 Blogg Esse ansvarar inte för obehörig åtkomst till medlems bloggkonto eller användaruppgifter eller för obehörig ändring av Publicerat Material.

5.2 Blogg Esse strävar efter att Blogg-tjänsterna skall vara fria från tekniska fel, virus och spam men kan tyvärr inte garantera detta. Funktioner kan t.ex. vid enstaka tillfällen stängas av för underhåll och/eller av annan anledning vara ur funktion, utan att återbetalning av eventuell användaravgift eller utbetalning av annan ersättning sker. Blogg Esse lämnar således inga garantier avseende Blogg-tjänsternas funktion, tillgänglighet, användbarhet eller säkerhet.

5.3 Blogg Esse ansvarar inte för sådana skador - vare sig direkta eller indirekta - som orsakas av Blogg-tjänsterna, med undantag för om Blogg Esse orsakar medlem skada genom uppsåtligt agerande eller genom grov oaktsamhet.


6. Personuppgifter

6.1 Blogg Esse lagrar och behandlar medlems personuppgifter i syfte att kunna tillhandahålla, administrera och kontrollera medlemmarnas användning av Blogg-tjänsterna. Observera även att Blogg Esse använder sig av s k cookies för att erhålla information om medlemmarnas utnyttjande av Blogg-tjänsterna.

6.2 Genom Din ansökan om medlemskap samt godkännande av Användarvillkoren samtycker Du till att Blogg Esse får behandla Dina personuppgifter. Behandlingen av personuppgifterna sker i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och personuppgifterna behandlas och lagras för följande ändamål:
 • inloggning och anslutning till respektive bloggkonto
 • betalning av användaravgift för Blogg-tjänsterna
 • support för och utveckling av Blogg-tjänsterna, samt
 • utskick av information om nyheter och erbjudanden kopplade till Blogg-tjänsterna

6.3 Blogg Esse garanterar att inte
 • skicka ut information med kommersiellt budskap till medlem via e-post så länge denne inte aktivt har tackat ja till sådant erbjudande
 • utan medlems tillstånd lämna ut medlems personuppgifter till utomstående
 • sälja medlems personuppgifter vidare till tredje part
 • tillåta tredje part att skicka ut direktreklam till medlem


7. Tillämplig lag och tvister

7.1 Svensk lag är tillämplig på dessa Användarvillkor.

7.2 Tvist i anledning av dessa Användarvillkor skall prövas av svensk allmän domstol.


8. Ändring av Användarvillkoren

8.1 Blogg Esse är berättigat att när som helst ändra Användarvillkoren. När sådana ändringar utförs kommer meddelande härom samt den nya versionen av Användarvillkoren att läggas ut på www.blogg.se och info.blogg.se.

8.2 Du anses ha accepterat de nya Användarvillkoren för det fall Du fortsätter att använda Blogg-tjänsterna efter den tidpunkt då information om att Användarvillkoren har ändrats har meddelats i enlighet med vad som framgår under punkten 8.1 ovan.