Användarvillkor
// Kategori: Användarvillkor
Användarvillkoren är uppdaterade 2009-03-02. Här kan du ta del av de nya Användarvillkoren. De gamla användarvillkoren finns kvar nedan som referens.


ANVÄNDARVILLKOR


1. Godkännande av Användarvillkoren

1.1 Företaget Blogg Esse AB (nedan "Blogg Esse") tillhandahåller tjänster avseende skapande och upprätthållande av s k bloggar (nedan "Blogg-tjänsterna").

1.2 För att använda Dig av Blogg-tjänsterna måste Du vid ansökan om medlemskap hos Blogg Esse för skapande av ett bloggkonto acceptera dessa användarvillkor ("Användarvillkoren"). Villkoren anses godkända när Du, i samband med att Du ansöker om medlemskap för att starta Ditt bloggkonto, har klickat på ikonen "Jag har läst användarvillkoren och vill bli medlem".

1.3 Observera att Du måste vara minst 15 år för att ansöka om medlemskap och använda Blogg-tjänsterna samt att Du som är under 18 år måste ha målsmans tillstånd.


2. Medlemsnivåer

2.1 Blogg Esse tillhandahåller Blogg-tjänsterna i två medlemsnivåer:
 • Bas
 • Pro

2.2 Medlemskapet berättigar till en underdomän för ett bloggkonto, serverutrymme samt tillgång till bloggverktyg hos Blogg Esse. Medlemskapet jämte tillhörande underdomän och bloggkonto är personligt och kan inte överlåtas. Det är förbjudet att utnyttja annan medlems användaruppgifter eller annan medlems bloggkonto. Medlem ansvarar för att förvara lösenord till bloggkonto på säkert sätt i syfte att undvika obehörig åtkomst av bloggkonto. För det fall obehörig åtkomst till bloggkonto eller obehörig användning av användaruppgifter upptäcks, skall anmälan härom omedelbart göras till Blogg Esse. Medlem ansvarar vidare för att ange en fungerande email-adress samt i övrigt korrekta användaruppgifter och att hålla dessa uppdaterade.

2.3 Varje bloggkonto - oavsett medlemsnivå - har ett standardiserat utrymme för annonser ("Annonsutrymme"). Detta annonsutrymme utgörs av utrymmet mellan det senaste och det näst senaste inlägget i startsida, index-, arkiv- och kategorisidor, utrymmet mellan inlägg och dess kommentarer samt i RSS-flödet på bloggen.

2.4 Medlemsnivå Bas är kostnadsfri. Medlemmen är skyldig att utan ersättning upplåta det standardiserade Annonsutrymmet till Blogg Esse för annonsering enligt Blogg Esses önskemål. Annonsernas innehåll får dock inte strida mot Användarvillkoren. Medlemmen får inte utan Blogg Esses tillstånd publicera annonser i det standardiserade Annonsutrymmet. Det är tillåtet att publicera annonser på övriga platser i bloggen så länge annonsernas innehåll inte strider mot dessa Användarvillkor.

2.5 Kostnaden för medlemsnivå Pro uppgår till 59 kr per månad (inklusive mervärdesskatt). Medlemmen är inte skyldig att upplåta Annonsutrymmet till Blogg Esse. Medlemmen kan fritt utnyttja Annonsutrymmet eller annan del av bloggen för annonsering under förutsättning att annonsernas innehåll inte strider mot dessa Användarvillkor.

2.6 Betalning avseende medlemsnivå Pro erläggas mot faktura till Blogg Esse genom inbetalning till Blogg Esses bankgirokonto senast vid avgivet förfallodatum.

2.7 För ytterligare beskrivning över vilka Tjänster som ingår under respektive medlemsnivå samt frågor om tjänsten, vänligen se info.blogg.se.


3. Ansvar för Publicerat Material

3.1 Medlem ansvarar själv för de inlägg som medlemmen publicerar på sin blogg. Medlemmen ansvarar även för innehållet i de kommentarer som besökare lämnar på medlemmens blogg. Såväl medlemmens egna inlägg som besökares kommentarer anses utgöra publicerat material ("Publicerat Material").

3.2 Blogg Esse förhandsgranskar inte Publicerat Material och kan inte göras ansvarigt för innehållet i Publicerat Material.

3.3 Publicerat Material får inte:
 • kränka, hota eller förtala andra personer eller utgöra intrång i andra människors privatliv
 • uppmana till eller utgöra brottslig handling
 • utgöra olaga våldsskildring, pornografi eller hets mot folkgrupp
 • innebära spridning av datavirus, skadliga koder eller s k spam
 • innehålla förfrågningar om eller distribution av piratkopior, försäljning av stöldgods, erbjudanden eller gåvor för sexuella tjänster, pyramidspel eller liknande
 • utgöra otillbörlig marknadsföring eller annars stå i strid mot Marknadsföringslagen
 • strida mot tystnadsplikt, eller
 • strida mot upphovsrättsliga regler

3.4 Publicerat Material skall även i övrigt vara förenligt med god sed och får inte vara av stötande, våldsam, hotfull, kränkande eller obscen natur.

3.5 Allt Publicerat Material skall vara på svenska, engelska eller något av de nordiska språken.

3.6 Blogg Esse har rätt att i efterhand granska allt Publicerat Material, och har rätt att i efterhand ta bort sådant Publicerat Material som strider mot Användarvillkoren. Enligt lagen (1998:12) om ansvar för elektroniska anslagstavlor (BBS-lagen) har Blogg Esse en skyldighet att ta bort sådant Publicerat Material vars innehåll uppenbart utgör uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografibrott eller olaga våldsskildring eller sådant material genom vilket medlemmen gör sig skyldig till intrång i upphovsrätt. För det fall Blogg Esse misstänker att medlem genom publicerat material begår brottslig handling, kommer Blogg Esse att göra en polisanmälan.

3.7 Om Publicerat Material skulle leda till att skadeståndskyldighet gentemot tredje man på grund av sitt innehåll eller annars, är medlem skyldig att hålla Blogg Esse och samarbetspartners till Blogg Esse skadeslösa.

3.8 Bloggkontot får ej användas i annat syfte än att uppdatera och underhålla en aktiv blogg. Det är t.ex inte tillåtet att använda bloggtjänsten endast som lagringsplats för bilder eller videor. Det är ej heller tillåtet att manipulera annonsutrymme eller att skapa konstgjord trafik till bloggen.


4. Uppsägning av medlemskap

4.1 Medlem kan när som helst säga upp sitt medlemskap hos Blogg Esse. Medlemskapet avslutas genom funktionen "Avsluta konto" på medlemmens bloggkonto. Ett avslutat konto och dess bloggadress kan inte återanvändas förrän tidigast sex (6) månader efter att bloggkontot har avslutats.

4.2. Blogg Esse har rätt att säga upp en medlems medlemskap till omedelbart upphörande om Basmedlem enligt Basnivå inte upplåter annonsutrymme i enlighet med punkten 2.4, om Promedlem inte erlägger betalning i enlighet med vad som anges under punkten 2.5 och 2.6 ovan, om Publicerat Material eller av medlemmen valda annonser på medlemmens bloggkonto strider mot vad som anges under punkten 3 ovan eller om medlemmen i övrigt bryter mot något väsentligt villkor i dessa Användarvillkor. Vid uppsägning enligt denna punkt 4.2 återbetalas inte redan inbetald avgift avseende Promedlemskap.


5. Ansvarsbegränsning

5.1 Blogg Esse ansvarar inte för obehörig åtkomst till medlems bloggkonto eller användaruppgifter eller för obehörig ändring av Publicerat Material.

5.2 Blogg Esse strävar efter att Blogg-tjänsterna skall vara fria från tekniska fel, virus och spam men kan tyvärr inte garantera detta. Funktioner kan t.ex. vid enstaka tillfällen stängas av för underhåll och/eller av annan anledning vara ur funktion, utan att återbetalning av eventuell användaravgift eller utbetalning av annan ersättning sker. Blogg Esse lämnar således inga garantier avseende Blogg-tjänsternas funktion, tillgänglighet, användbarhet eller säkerhet.

5.3 Blogg Esse ansvarar inte för sådana skador - vare sig direkta eller indirekta - som orsakas av Blogg-tjänsterna, med undantag för om Blogg Esse orsakar medlem skada genom uppsåtligt agerande eller genom grov oaktsamhet.


6. Personuppgifter

6.1 Blogg Esse lagrar och behandlar medlems personuppgifter i syfte att kunna tillhandahålla, administrera och kontrollera medlemmarnas användning av Blogg-tjänsterna. Observera även att Blogg Esse använder sig av s k cookies för att erhålla information om medlemmarnas utnyttjande av Blogg-tjänsterna.

6.2 Genom Din ansökan om medlemskap samt godkännande av Användarvillkoren samtycker Du till att Blogg Esse får behandla Dina personuppgifter. Behandlingen av personuppgifterna sker i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och personuppgifterna behandlas och lagras för följande ändamål:
 • inloggning och anslutning till respektive bloggkonto
 • betalning av användaravgift för Blogg-tjänsterna
 • support för och utveckling av Blogg-tjänsterna, samt
 • utskick av information om nyheter och erbjudanden kopplade till Blogg-tjänsterna

6.3 Blogg Esse garanterar att inte
 • skicka ut information med kommersiellt budskap till medlem via e-post så länge denne inte aktivt har tackat ja till sådant erbjudande
 • utan medlems tillstånd lämna ut medlems personuppgifter till utomstående
 • sälja medlems personuppgifter vidare till tredje part
 • tillåta tredje part att skicka ut direktreklam till medlem


7. Tillämplig lag och tvister

7.1 Svensk lag är tillämplig på dessa Användarvillkor.

7.2 Tvist i anledning av dessa Användarvillkor skall prövas av svensk allmän domstol.


8. Ändring av Användarvillkoren

8.1 Blogg Esse är berättigat att när som helst ändra Användarvillkoren. När sådana ändringar utförs kommer meddelande härom samt den nya versionen av Användarvillkoren att läggas ut på www.blogg.se och info.blogg.se.

8.2 Du anses ha accepterat de nya Användarvillkoren för det fall Du fortsätter att använda Blogg-tjänsterna efter den tidpunkt då information om att Användarvillkoren har ändrats har meddelats i enlighet med vad som framgår under punkten 8.1 ovan.
Kommentarer (24)

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?
E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Kommentarer

#1 Jag:

Hur abuseanmäler man ett blogginlägg? det finns stötande inlägg däe läsaren utmålas som tjock, ful och dum. När man lämnat kommentar på en blogg för att man kännt sig förolämpad som läsare så får man en kommentar i bloggen typ att man är en idiot.

#2 Ann-Louise:

Jag: Hör av dig till oss via mail så hjälper vi dig.

#3 Malin:

Jag är snart 11, men varför får jag inte jag ha en blogg om jag har målsmans godkännande? Varför går gränsen just vid 15 år?

#4 Roland:

Malin: Det är framför allt publiceringsansvaret som är skälet till att man bör vara minst 15 är.

#5 Jag, igen:

Men på andra blogg"sidor" typ nogg.se osv. går de med på målsmans godskänade, varför gör inte ni det??

#6 Ann-Louise:

Jag, igen: Om du läser i användarvillkoren här ovan så står det följande: 1.3 Observera att Du måste vara minst 15 år för att ansöka om medlemskap och använda Blogg-tjänsterna samt att Du som är under 18 år måste ha målsmans tillstånd.

#7 ilma:

hej, jag har försökt att logga in men det gick inte. sen skickade jag min adress men har inte fått något än, så jag undrar hur lång tid tar det?

#8 boytoy-92:

Hej om man vill anmäla ett stötande inlägg hur gör ma då??

#9 Kajsa Persson:

Har fått flera anonyma kränkande inlägg på sin blogg,i slutet av förra veckan och därför tog hon bort den i söndags den 13/2. P.ga innehållet förstår vi att det är någon som känner henne väl.Går det att få fram vem som har skrivit allt eller är det för sent? Hur gör man i så fall om det händer igen?

Mvh Karin Persson, anderspersson67@telia.com

#10 elsa:

hur anmäler man en blogg?

#11 moa:

hur gör man för att anmäla en blogg?och gammla bloggar som är från tex 2005 som dom inte andvänder längre, och inte tagit bort, att ni tar bort dom så om nån annan vill ha det namnet så är de ju bättre att den personen får den utan att den är tagen fast ingen andvänder den..

#12 horoskop:

Det är knappast orimligt att man måste vara 15 år. Egentligen borde det vara 18 år då man annars svårligen kan avtala till sig förpliktelser.

#13 Klara:

Hej! En blogg som jag har läst länge kräver nu att jag ska ange anv namn och lösen. Hur ska jag göra för att få läsa den igen? Jag är inte medlem i blogg.se och bloggar inte själv. Klara

#14 Pigalili 120mm:

Pigalili 120mm play with Användarvillkor, now they are one things: Christian Lobuoutin shoes.

#15 jao:

hej,jag undrar om man kan anmäla en blogg för att den medlemmen har lagt ut bilder på en, på medlemmens blogg utan min tillåtelse?

#16 emma:

jag fattar inte det här med annonserna? alla jag hade är borta nu. måste jag ansöka på något sätt för att få tillbaka dem eller hur är det med den saken? kostar det något för mig att annonsera på min blogg? fattar inget av just det.. maila gärna.

#17 Chicago Bulls Snapback:

Acceptation mj88jq24 that Chicago Bulls Snapback if you Chicago Bulls Snapback Hats appear in Chicago Bulls Hats the appropriate MLB Snapback Hats days, you NBA Snapback Hats can accept NFL Snapback Hats bigger discounts Atlanta Braves Hats authoritative Boston Red Sox Hats that bargain Chicago Cubs Hats hats even Chicago White Sox Hats cheaper.

#18 NICKNAME:

Stop hack the program!!!

#19 hejhej:

BIlder från min gamla blogg är ute på google, jag vill att bilderna ska försvinna helt och hållet är det möjligt?

#20 bodyguard company london uk:

It was a very nice idea! Just wanna say thank you for the information you have diffused. Just continue composing this kind of post. I will be a loyal reader, thanks a lot

#21 bodyguard agency london uk:

It’s really great stuff overall, I just wanted to say thank you. I am looking forward to another great article from your side.

#22 bodyguard agencies london:

This post is good enough to make somebody understand this amazing thing, and I’m sure everyone will appreciate this interesting thing

#23 chauffeurs in london:

We had been really urged to locate this website. I needed in order to thanks with this unique study. We certainly savored each and every little this as well as I've a person saved to look at brand new things a person publish.

#24 Irma:

Hejsan, min gamla blogg som jag hade haft i ca: 2 år blev borttagen av någon jag känner, hon sa att hon hade anmält mig eftersom jag typ hade skrivit om hennes privatliv. Hon skriver just nu själv om mig och hotar mig och skriver mitt fullständiga namn, jag vill nu också anmäla henne.. hur gör jag? kan ni mejla mig? min mejladress står ovanför.